× Dashboard Helpdesk FAQs
Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?

Kringlooplandbouw in de pluimvee: met een ketenaanpak naar KPI's

Terugblik

De workshop 'kringlooplandbouw in de pluimvee: met ketenaanpak naar KPI's' is gepresenteerd door Jan Workamp (AviConsult) en voorgezeten door Tim Verhoef (LNV). Het denken vanuit KPI systematiek heeft bij de pluimveesector nu ongeveer een maand zijn intrede gedaan. De pluimveesector sluit graag aan bij initiatieven die er al zijn, mits de einddoelstelling voor ogen wordt gehouden: geen extra opgelegde eisen, maar een beloningsstructuur (in euro's of anderszins) die recht doet aan de inspanningen. De huidige KPI beschrijvingen zijn vooral gestoeld op de grondgebonden sectoren. Daarom is het goed om juist ook aandacht te besteden aan landbouwsectoren die dat niet per definitie zijn. Specifiek voor de pluimveesector worden enkele aanvullingen en aanpassingen op de 'basisset' doelen voorgesteld: een aantal voor de pluimveesector belangrijke onderwerpen komen in de huidige beschrijvingen namelijk onvoldoende naar voren. Dit zijn factoren zoals: luchtkwaliteit, voedselveiligheid, volksgezondheid, werkgelegenheid (specifiek de arbeidsomstandigheden, welke verslechteren bij bepaalde wenselijk geachte houderijsystemen en daardoor mensen weerhoudt om te komen werken op een bedrijf) en kennis en expertise (dit gaat zowel over het vergaren van kennis (onderzoek) als over het delen en toepassen ervan).

Voor de pluimveesector is het belangrijk om alle ketenpartijen, dus ook supermarkten, goed te betrekken zodat iedereen een (liefst zo evenredig mogelijke) bijdrage kan leveren aan het belonen van KPI's. Betere betaling heeft gedeeltelijk met de consumentenbereidheid te maken, maar veelal wordt de meerwaarde door de consument al betaald, terwijl de marge niet correct wordt verdeeld. Bijv. het hoogste rendement per meter winkelschap wordt door de supermarkten behaald met de verkoop van eieren. Open, transparante uitwisseling van informatie en heldere communicatie naar de consumenten is hierbij onontbeerlijk. Ook dierenwelzijn is voor de sector een belangrijke issue. Maar houderijsystemen dienen integraal te worden beoordeeld. De al doorgevoerde omschakeling van legbatterijen naar loslopende hennen (scharrel/uitloop/bio), vanuit welzijnseisen, heeft geleid tot een fors hogere (factor 10 en meer) uitstoot van fijnstof waarop vervolgens de pluimveehouders worden aangesproken. De op stapel zijnde omschakeling naar BLK* vleeskuikens, vanuit welzijnseisen, zal gaan leiden tot hogere emissies (per dier), hoger energieverbruik, hoger voerverbruik en dus tot hogere CO2 productie. De bereidheid tot deze omschakelingen is aanwezig in de sector, maar de beloning en waardering dienen hier nog mee in lijn te komen. Bij de beoogde vervolgstap (pilots) vindt de sector een verdeling van de deelnemende bedrijven over de diverse pluimveetypen (opfok, leg, vlees, moederdieren enz.) en over de diverse houderijsystemen (bijv. bij vleeskuikens: regulier en BLK) belangrijk. Nadere uitwerking, onder regie van de sector, zal tijdens de pilots kunnen bestaan uit o.a. verdere detaillering van KPI's, haalbaarheid vaststellen van de data verzamelen en het vaststellen van drempel- en streefwaarden.

Wanneer

maandag 29 november 2021 van 10:45 tot 11:30 uur

Downloads

[PDF] PPT Pluimveesector


naar boven