× Dashboard Helpdesk FAQs
Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?

Kringlooplandbouw in de varkenshouderij: met een ketenaanpak naar KPI's

Terugblik

Deze workshop werd door Marion Verhoeven afgetrapt met een korte presentatie over kringlooplandbouw in de varkenshouderij. De Nederlandse varkenshouderij presteert aan de top van de wereld qua efficiëntie, dierenwelzijn en het sturen op doelen. Zo zijn het antibioticagebruik en de ammoniakemissie in afgelopen jaren beiden flink gereduceerd. In de toekomst is de wens integrale ketenbeheersing systemen zoals Beter Leven Keurmerk en Keten Duurzaam Varkensvlees samen te voegen. Vanuit de sector bestaat veel draagvlak voor verschillende KPI's binnen de kringlooplandbouw in de varkenshouderij. Bedoeling is een laagdrempelig KPI-systeem voor elke varkenshouder. Dit positieve verhaal kent ook uitdagingen en knelpunten. Wantrouwen in de overheid heerst en grote investeringen in bijvoorbeeld een verbeterd stalsysteem zijn lastig. Daarnaast is samenwerking binnen en buiten de keten niet altijd makkelijk te bewerkstelligen. Oplossingen zijn een eenduidige visie, een langjarig beleid, ontheffingen van knelpunten en een goed waarderingssysteem. De praktijk is gemotiveerd hier mee aan de slag te gaan.

In het publiek waren verschillende partijen vertegenwoordigd en hierdoor ontstond een diverse discussie. Onderwerpen die aan bod kwamen waren KPI-doelen op sectoraal vlak, knellende wetgeving en integraliteit over (niet)grondgebonden sectoren heen. Ook de rol van NGO's en het conflict tussen duurzaamheid en dierwelzijn werd besproken. Het blijft lastig een integraal en overzichtelijk KPI-systeem te ontwikkelen. Hierin mist samenwerking, implementatie en doorvertaling naar een regionale aanpak waardoor het vaak vastloopt op lokaal niveau. Draagvlak is absoluut aanwezig en één van de conclusies van de discussie is dat verschillende partijen langer en meer diepgaand met elkaar in gesprek zouden moeten gaan over een meer integrale aanpak voor een KPI-systematiek.

Wanneer

maandag 29 november 2021 van 11:35 tot 12:20 uur

Downloads

[PDF] Kringlooplandbouw in de varkenshouderij


naar boven