× Dashboard Helpdesk FAQs
Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?

Lessen uit experimenteergebieden: samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij

Terugblik

De samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij is een belangrijk onderdeel van kringlooplandbouw. Wanneer deze samenwerking goed is ingericht, kan deze bijdragen aan de doelen gericht op bouwplanoptimalisatie en bodemkwaliteit. Hierbij teelt de akkerbouwer voedergewassen en stro voor de veehouder, waarbij het bouwplan diverser wordt en er relatief meer rust- en eiwitgewassen worden geteeld. Vanuit de kringloopgedachte krijgt de akkerbouwer hier organische mest voor terug. Hierdoor kan de akkerbouwer het bouwplan optimaliseren, kunstmest aankopen verminderen en de bodemkwaliteit verbeteren, terwijl de veehouder voeder en stro lokaal kan verkrijgen en de mest kan afzetten.

Momenteel draaien er 5 pilots samenwerking akkerbouw en veehouderij in de experimenteergebieden Noord-Nederland, Drenthe, Flevoland, Twente-Twickel en De Peel. Hierin wordt onderzocht of het mogelijk is met de KPI's uit de Kringlooplandbouw kernset samenwerking te bevorderen. Dit is nodig, want het huidige beleid is vaak nog erg sectoraal en een obstakel voor samenwerking. In 2021 is gestart met de verkenningsfase, de aankomende jaren wordt er getest en geƫxperimenteerd volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. Doel is om uiteindelijk duidelijk te krijgen of de KPI's een samenwerking die bijdraagt aan de doelen van de kringlooplandbouw meetbaar kunnen maken.

In de workshop is goed gediscussieerd over het gebruik van KPI's in samenwerkingsverband. Ook agrariƫrs hebben hierin hun steentje bijgedragen. Een belangrijke vraag die daar rees was in hoeverre de afstand tussen de samenwerkingspartners een rol speelt. Vanuit bijvoorbeeld het Veenweidegebied is het namelijk niet zo makkelijk een akkerbouwer in de buurt te vinden. Daarnaast is benoemd dat het vooral belangrijk is de KPI's zo in te richten dat samenwerking meetbaar wordt gemaakt, zodat hier een plus op gegeven kan worden. Om dit goed te doen, en niet voorbij te gaan aan de doelen die worden gesteld, is het van belang het effect van samenwerking op zowel perceel-, bedrijf-, samenwerkingsverband- en regioniveau te bekijken.

Wanneer

maandag 29 november 2021 van 10:45 tot 11:30 uur


naar boven